حافظ - اقلیما

حافظ - اقلیما - eghlima

خواجه شمس الدین محمد بن بها الدین محمد حافظ شیرازی ملقب به لسان القیب شاعر نامی پارسی زبان قرن هشتم هجری قمری و متولد شهر زیبای شیراز است.

حافظ در اشعار خویش به حضورش در مدرسه، چهل سال تحصیل علم و فضل، درس صبحگاهی، و حفظ قرآن اشاره کرده‌است. در اثرپذیری حافظ از قرآن تردیدی نیست.

غزلیات حافظ با زندگی مردمان ایران زمین عجین است و در تمام مناسبتهای فرهنگ پارسی دیوان حافظ همواره حاضر و زینت بخش سفره های ایرانی بوده است.

خواندن اشعار این شاعر بزرگ به منظور آسایس روان قویا توصیه می شود.

دیوان اشعار او شامل غزلیات، چند قصیده، چند مثنوی، قطعات و رباعیات است.

آرامگاه حافظ شیرازی در شمال شهر شیراز، پایین تر از دروازه قرآن قرار دارد.

آرامگاه حافظ